۳۲ یک عدد نیست، ۳۲ وجود است / روحتان شاد فرشته‌های پر کشیده

کد N1816039