اگر شاعری مغز خر خورده باشد!

طنز

«بخور بخور» عنوان شعر طنز سعید بیابانکی است که در اعتماد منتشر شده است.

 

 

همان قدر خون جگر خورده باشد
هر آن‌كس كه نان هنر خورده باشد
يقيناً كه او مي‌شود طنزپرداز
اگر شاعري مغز خر خورده باشد

به آغل فقط مي‌رود چشم‌بسته
همان خر اگر چوب‌تر خورده باشد
رود از طويله به آغوش قصاب
اگر بره‌اي ضربدر خورده باشد

همانقدر از بره‌ها فحش خورده است
هر اندازه انسان جگر خورده باشد
نيازش به قرص قمر اضطراري است
مريضي كه قرص كمر خورده باشد!

بدانيد حالش خراب است هركس
به پست امير قطر خورده باشد
بر او مي‌زنند از قفا حد شرعي
اگر يك‌نفر «اينقدر» خورده باشد

نمي‌دانم آيا كه حكمش چگونه است
اگر يك‌نفر «آنقدر» خورده باشد. !
عزيزم! بدان طنزپرداز بايد
نمك خورده باشد، شكر خورده باشد

حقوقش زياد است قطعا هر آن‌كس
كه نان حقوق بشر خورده باشد
در آينده خواننده‌اي مي‌شود توپ
هر آن‌كس كه مرغ سحر خورده باشد!

رفيق تبردار بوده است بي‌شك
درختي كه خيلي تبر خورده باشد
به دنبال اموال ملت نگرديد
اگر يك‌نفر معتبر خورده باشد
مديري نمونه است قطعا كسي كه
ز هفتاد ميليون نفر خورده باشد... !

6060

 

کد N1803040