هشدار معمار بازار رضای مشهد نسبت به عواقب مداخلات غیراصولی در آن؛

بازار رضا، نازیبا، نامتوازن و ناامن شده است

کد N1802621