شعر در مورد زلزله | قصیده ای زیبا درباره زلزله

شعر, زلزله, زلزله کرمانشاه, شعر در مورد زلزله, در مورد زلزله, شعر درباره زلزله, قطران تبریزی, شعر قطران تبریزی در مورد زلزله, قصیده قطران تبریزی, متن در مورد زلزله, تسلیت زلزله,

شعر در مورد زلزله | با وقوع زلزله و درگذشت صدها تن از هموطنان در زیر آوارهای زلزله ویرانگر در سرپل ذهاب و قصر شیرین و اسلام آباد غرب و... بسیاری از مردم برای همدردی با زلزله زدگان به سراغ شعرهایی در مورد زلزله می روند. شعر زیر، اثر قطران تبریزی است و به مناسبت زلزله قرن پنجم هجری در تبریز سروده شده است. شعر قطران در مورد زلزله را در ادامه بخوانید...


قصیده قطران تبریزی درباره زلزله تبریز در سال 434 هجری قمری:
بود محال تو را، داشتن امید محال
به عالمی که نباشد همیشه بر یک حال
از آن زمان که جهان بود حال زینسان بود
جهان بگردد، لیکن نگرددش احوال
دگر شدی تو ولیکن همان بود شب و روز
دگر شدی تو ولیکن همان بود مه و سال
نبود شهر در آفاق خوشتر از تبریز
به ایمنی و مال و به نیکوی و جمال
زناز و نوش همه خلق بود نوشانوش
زخلق و مال همه شهر بود مالامال
در او به کام دل خویش هر کسی مشغول
امیر و بنده و سالار و فاضل و مفضال
یکی به طاعت ایزد، یکی به خدمت خلق
یکی به جستن نام و یکی به جستن مال
یکی به خواستن جام بر سماع غزل
یکی به تاختن یوز بر شکار غزال
به روز، بودن با مطربان شیرین‌گوی
به شب، غنودن با نیکوان مشکین‌خال
به کار خویش همی کرد هر کسی تدبیر
به مال خویش همی داشت هر کسی آمال
به نیم چندان کز دل کسی برآرد قیل
به نیم چندان کز لب تنی بر آرد قال
خدا به مردم تبریز برفکند فنا
فلک به نعمت تبریز برگماشت زوال
فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز
رمال گشت جبال و جبال گشت رمال
دریده گشت زمین و خمیده گشت درخت
دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال
بسا سرای که بامش همی بسود فلک
بسا درخت که شاخش همی بسود هلال
کزان درخت نمانده کنون مگر آثار
وز آن سرای نمانده کنون مگر اطلال
کسی که رسته شد از مویه گشته بود چو موی
کسی که جسته شد از ناله گشته بود چو نال
یکی نبود که گفتی به دیگری که مموی
یکی نبود که گفتی به دیگری که منال
ز رفتگان نشنیدم کنون یکی پیغام
ز ماندگان نبینم کنون بها و جمال
گذشت خواری لیک این از آن بود بدتر
که هر زمان به زمین اندر اوفتد زلزال
کد N1793946