دهقان: روحانی، ۹۲ با «گازانبر» و ۹۶ با «لوله» کار را تمام کرد

کد N1793205