بازخوانی روایت سرخپوش شدن پرسپولیس از زبان مرحوم ابراهیم آشتیانی

کد N1782882