وام گرفتن برای تامین نقدینگی درمان مشکلات شهرداری نیست

کد N1781873