دلجویی آمریکا از ترکیه دربارۀ برافراشته شدن تصاویر اوجالان/ عکس

کد N1781774