بیا ببین ماها چه کردیم!

طنز,محیط زیست

گلها به زیر پا شکستند/ با شاخه گلها چه کردیم/ کُشتیم نامردانه هر روز/ با یوز بی همتا چه کردیم...


رئیس سازمان محیط زیست: بلایی که در این چند دهه بر سر محیط زیست آورده ایم در طول هفت هزار سال در این سرزمین بی سابقه است!

ای وا مصیبت با طبیعت
ما بی تفاوتها چه کردیم
جغرافیا آزرده از ماست
با موطن زیبا چه کردیم

از بس که ما خود خواه بودیم
بنگر ببین ماها چه کردیم
دریاچه ها مان خشکِ خشکند
با شط و با دریا چه کردیم

سد را به روی سد نشاندیم
با دشت و با صحرا چه کردیم
جنگل بیابان شد ببینید
با جنگل افرا چه کردیم

گلها به زیر پا شکستند
با شاخه گلها چه کردیم
کُشتیم نامردانه هر روز
با یوز بی همتا چه کردیم
با نام معدن سنگ خوردیم
با کوه نامیرا چه کردیم

نفرین تاریخ است با ما
با نسل پس فردا چه کردیم
آلوده کردیم این جهان را
با ساحت دنیا چه کردیم
بی نظم و بی برنامه بودیم
دردا و صد دردا،... چه کردیم؟!

مجید مرسلی
6060

 

کد N1781445