باشگاه ترکیه‌ای از 800 هزار یوروی بادآورده‌اش نوشت!

کد N1769561