حمایت فرهاد مجیدی از منصوریان؛ به جای برکناری سرمربی، مدیران باید بروند

کد N1755051