مسعود شجاعی هم برای اولین بار به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد

کد N1751877