گاز روسیه به بازارهای جدیدی وارد می‌شود

گاز خط لوله‌ای روسیه در تراز انرژی اتحادیه اروپا نقش کلیدی ایفا می‌کند و گاز تقطیر شده آمریکا یا هر فروشنده دیگر می‌تواند فقط آن را تکمیل کند ولی نمی‌تواند جایگزین آن شود.


به گزارش خبرآنلاین به نقل از باشگاه مباحثه والدای، همزمان روسيه حضور در بازار گاز تقطیر شده را تقویت می‌کند. اینجا آسیا جهت اصلی فعالیت روسيه خواهد بود.
یکی از اهداف مجازاتهای آمریکایی روسيه تضعیف موضع آن در بازار گاز اروپا و فراهم کردن شرایط رخنه بیشتر گاز تقطیر شده آمریکا به بازارهای اروپایی است.

در عین حال، اتحادیه اروپا معتقد است گاز تقطیر شده می‌تواند فقط مکملی برای گاز طبیعی باشد. رقابت بین این دو نوع گاز بهترین سناریو برای مصرف کننده اروپایی است. صادرات گاز طبیعی روسيه از رشد قیمت گاز در بازار اروپا جلوگیری می‌کند.


هرچند اروپا در آینده قابل تصور بازار اصلی گاز روسيه خواهد بود و روسيه اساساً گاز طبیعی به آن صادر می‌کند ولی تولید گاز تقطیر شده هم در کشور تقویت مي‌شود. گاز تقطیر شده روسيه اساساً به آسیا صادر خواهد شد که قیمت‌ها در آن بالاتر است. ضمناً گاز تقطیر شده نه تنها روسيه بلکه آمریکا، قطر و استرالیا هم در وهله اول به آسیا صادر مي‌شود. پروژه "یامال اس پ گ" در این روند نقش کلیدی ایفا می‌کند.

پس از راه افتادن این پروژه با ظرفیت تقطیر 22 ميليارد مترمکعب گاز در سال، سهم روسيه در تجارت این نوع گاز از 3 - 4 درصد تا 9 - 10 درصد حجم این بازار رشد می‌کند.

49261

کد N1751590