عکس|حکم انتصاب رهبری به عنوان خدمه آستان قدس

کد N1751373