ویدیو: ماه گرفتگی در ایران

ماه گرفتگی, فیلم ماه گرفتگی, ماه گرفتگی در ایران, خسوف, فیلم خسوف, خسوف در ایران

در این ویدیو تایم لپس زیبایی را از ماه گرفتگی دوشنبه شب در ایران مشاهده می کنید.

تایم لپس (حرکت سریع) از خسوف اخیر در ایران.

ویدیو: ماه گرفتگی در ایراندر این ویدیو تایم لپس زیبایی را از ماه گرفتگی دوشنبه شب در ایران مشاهده می کنید.
کد N1747308