عکس: شناسنامه میرسلیم را ببینید/ شناسنامه عجیب آقای کاندیدا!

کد N1700516