رکورد جدید رنگ‌های قابل تشخیص درمیکروسکوپ

کد N1681747