معلولیت محدودیت نیست؛ حتی در فوتبال

حرکات نمایشی,فوتبال معلولین

معلولیت محدودیت نیست؛ حتی در فوتبال
کد N1613595