آیا واشنگتن میان ایران و عربستان میانجیگری می کند؟ پاسخ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را بخوانید

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن به قدرت تعامل و گفتگوی مستقیم میان ایران وعربستان سعوددی باور دارد.

کد N1092760