رمادی پس از آزادی به روایت عکاس رویترز

کد N1084811