تصاویری از فوعه، کفریا و زبدانی بعد از اجرای توافق آتش بس

کد N1083772