افراطی‌های فرانسه نسخ قرآن کریم را آتش زدند

کد N1081365