شش ماه حبس برای نمایش یک خالکوبی "نژادپرستانه" در استخر

کد N1077531