اولین تصاویر منتشر شده از ترور سمیر قنطار که در یوتیوپ منتشر شد

تصاویری از لحظه ترور شهید قنطار در یوتیوپ منتشر شده است که از نظر می گذرانید.

اولین تصاویر منتشر شده از ترور سمیر قنطار که در یوتیوپ منتشر شدتصاویری از لحظه ترور شهید قنطار در یوتیوپ منتشر شده است که از نظر می گذرانید.

 

 

 

 

49310

کد N1075516