این قصر 58 میلیون دلاری متعلق به کدام "شاهزاده خانم" است؟

کد N1075190