این فیلم، سلامت سردار سلیمانی را تایید کرد

شبکه های اجتماعی فیلمی از سردار قاسم سلیمانی منتشر کردند که سلامت او و کذب بودن شایعات در باره شهادت یا زخمی شدنش را تایید می کند. به مکان فیلمبرداری از سردار سلیمانی در این فیلم اشاره نشده است.

این فیلم، سلامت سردار سلیمانی را تایید کردشبکه های اجتماعی فیلمی از سردار قاسم سلیمانی منتشر کردند که سلامت او و کذب بودن شایعات در باره شهادت یا زخمی شدنش را تایید می کند. به مکان فیلمبرداری از سردار سلیمانی در این فیلم اشاره نشده است.

 

 

 

 

 

منبع: العالم

52310

کد N1075076