سه خمینی/ تصاویری از همراهی سیدیاسر و سیدعلی با سیدحسن خمینی

کد N1071197