چند فریم از راهپیمایی اعتراضی مردم تهران علیه کشتار شیعیان در نیجریه

کد N1070917