چراآنها که در خفا اعتراف می​‌کنندتقلب نشده،عذرخواهی نمی کنند؟/بازخوانی سخنان رهبری درباره انتخابات88

هفته نامه حزب الله -نسخه مکتوب پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای- به بازخوانی سخنان رهبری درباره حواشی انتخابات 88 پرداخته است.

آنچه در ستون «سخن هفته» اين نشريه آمده است را در ادامه مي خوانيد:

اگر کســی با مبانی نظام معارضه کند، با امنیت مردم مخالفت کند، نظام مجبور است درمقابل او بایستد. 1388/06/20

حضرت آیت ا... خامنــه ای «حکمیت قانون« را موجب خارج شــدن برخی افراد از دایره نظام »به دست خودشان» دانســتند: کسانی که این نقشه کلی را که متبلور اســت در قانون اساسی و حکمیت قانون و داوری قانون، قبول دارند، جزو مجموعه نظام اســامی هســتند. آن کسانی که اینها را رد می کنند، کســانی‌اند که خودشان به دست خودشان صالحیت حضور در نظام اسلامی را دارند از دست می‌دهند و صالحیت ندارند. کسانی که حاضر نیستند قانون را تحمل کنند، کسانی که حاضر نیســتند اکثریت را قبول کنند، کسانی که آن انتخابات عظیم چهل میلیونى مایه افتخار را زیر ســؤال می‌برند، یک نقطه قوت را برای نظام می‌خواهند تبدیل کنند به یک نقطه ضعف، اینها در واقع دارند خودشان، خودشان را از این کشتی نجات - که نظام اسلامی است - بیرون می‌اندازند... ما هیچ کس را از نظام بیرون نمی کنیم؛ اما کسانی هستند که خودشان، خودشــان را از نظام بیرون می کنند. 1388/12/06

رهبر انقــاب با مبنا قرار دادن جذب حداکثری و دفع حداقلی سعی کردند در چارچوب اصول از خارج شدن افراد از کشتی نجات نظام اسـلـامی جلوگیری کنند اما غلبه هوای نفس، لجاجت و قبیله گرایی بعضی ها مانع برگشتشــان به دامان نظام اسلامی شد: اعتقاد من به جذب حداکثری و دفع حداقلی اســت؛ اما بعضی کأنه خودشــان اصرار دارند بر اینکه از نظام فاصله بگیرند. 1388/09/22

علیرغم همه تبیین ها و دعوتهــا، برادران سابق پاســخی درخور نداده و حاضر نمی شوند از موضوعی که خود بــه دروغ بــودن آن اذعان دارند دست برداشــته و «عذرخواهی» کنند، در حالیکه برخــی از آنهــا در جمع های خصوصی خود، به صراحت اذعان میکردند که در انتخابات تقلبی نشده است: چرا عذرخواهی نمی كنند؟ در جلســات خصوصی می گویند ما اعتراف می كنیم كه تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بــود، چرا كشــور را دچار ایــن ضایعات كردید؟ 1392/05/06

طبیعی اســت که نظام اســامی در مقابل اهل «تغلب» و «بغي»ایســتادگی کرده و عکس العمل نشــان می دهد. ایــن همــان درس الهام گرفته از ســیره امیرالمومنین و مکتب امام اســت: هیچ قدرت و غلبه اى در مکتب امام که از تغلب و از اِعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست. در نظام اسلامى قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدار برخاسته‌ى از اختیار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتدارى که ناشى از زور و غلبه و سالح باشــد، در اسلام و در شریعت اسلــامى و در مکتب امام معنا نــدارد؛ آن قدرتى که از انتخاب مردم به وجود آمد، محترم اســت؛ در مقابل آن، کســى نبایستى سینه ســپر بکند، در مقابل او کســى نباید قهر و غلبه اى به کار ببرد که اگر یک چنین کارى کرد، اســم کار او فتنه است. 1393/03/14

2727

کد N1070499