ادعای کاخ سفید: آزمایش موشکی ایران، نقض قطعنامه شورای امنیت است

واحد مرکزی خبر نوشت: جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت: آزمایش موشکی اخیر ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است.

ارنست در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال تحریم ایران به خاطر آزمایش موشکی اخیر، گفت: بر اساس تحلیل و بررسی  گزارش، کمیته به این نتیجه رسیده که آزمایش موشک عماد  نقض بند نهم قطعنامه هزارونهصد و بیست و نه شورای امنیت سازمان ملل است.

اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که این اقدامات مفید خواهد بود آنگاه رئیس جمهور اوباما مانعی بر سر راه این موضوع (وضع تحریمها) ایجاد نخواهد کرد.

52261

کد N1068217