اینکه امام به بستگانشان فرموده اند در هیچ منصبی قرار نگیرند،واقعیت دارد یا جعل است؟

هفته نامه طلوع صبح در سرمقاله خود نوشت: پس از مسجل شدن کاندیداتوری «سید حسن» ،عده ای در تازه ترین سناریوی خود - که البته هر از چند گاهی بر آن می دمند - مدعی وصیتی متفاوت و ناشنیده از امام (ره) هستند که بزرگان و شاگردان امام (ره) را به حیرت واداشته است.

 می گویند «امام (ره) بر عدم ورود و دخالت فرزندان خود و خانواده ی خود، در عرصه سیاست و فضای اجرایی تاکید داشتند»!!

کد N1063976