طعنه حسین شریعتمداری به سیدمحمود دعایی

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در ستونی که به طنز اختصاص دارد و توسط شخص وی نوشته می شود، به محمود دعایی پاسخ داد.

کد N1063471