تحریم به زبان عدد و رقم/ تحریم ها روزی چند میلیون دلار به ایران ضرر زدند؟

موشن گرافیک زیر نشان می دهد که تحریم ها روزانه چند میلیون دلار برای ایران ضرر به همراه داشته است و اگر تحریم ها نبود با این مبالغ چه کارهایی که می شد انجام داد.

تحریم به زبان عدد و رقم/ تحریم ها روزی چند میلیون دلار به ایران ضرر زدند؟موشن گرافیک زیر نشان می دهد که تحریم ها روزانه چند میلیون دلار برای ایران ضرر به همراه داشته است و اگر تحریم ها نبود با این مبالغ چه کارهایی که می شد انجام داد.

 

 

 

 

4949

کد N1061850