سال سخت 2015 به روایت تصاویر منتخب رویترز

کد N1061184