رئیس جمهور: هیچ کس نباید خود را از سوال مستثنی بداند

رئیس جمهور کشورمان تصریح کرد: بهترین جایی که قدرت باید نقد شود دانشگاه است.

رئیس جمهور: هیچ کس نباید خود را از سوال مستثنی بداندرئیس جمهور کشورمان تصریح کرد: بهترین جایی که قدرت باید نقد شود دانشگاه است.

 

 

کد N1058370