نوبخت: امروز هم می توانستیم لایحه بودجه را به مجلس ارسال کنیم

محمدباقر نوبخت,بودجه

خانه ملت نوشت: سخنگوی دولت با اشاره به ارسال همزمان لایحه بودجه 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال 95 کل کشور و برنامه ششم به طور کامل با تاسی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

محمدباقرنوبخت با اشاره به زمان ارسال لایحه بودجه 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی گفت:کار تدوین پیش نویس لایحه بودجه 95 و برنامه ششم در دولت به پایان رسیده و امروز نیز می توانستیم لایحه بودجه را به مجلس ارسال کنیم؛اما با توجه به اینکه مجلس نظر به ارسال لایحه بودجه و برنامه ششم به طورهمزمان داشت؛تاخیر در ارسال این دو لایحه رخ داد.
وی ادامه داد:اکنون دولت مشغول رسیدگی به لایحه برنامه ششم بوده تا برای ارسال همزمان با بودجه به صحن علنی مجلس آماده شود.
نوبخت گفت:بخش نخست لایحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان 'احکام دائمی' درحال حاضر دردستورکار کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد.
معاون رئیس جمهوربا اشاره به مدنظر قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 95 کل کشور و برنامه ششم توسعه،تاکید کرد: آنچه که به مجلس تحت عنوان لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه تقدیم خواهد شد،مستند و پیوستی براقتصاد مقاومتی دارد و تناظر تک تک تبصره های برنامه ششم با هریک از 24 بند اقتصاد مقاومتی همخوانی خواهد داشت.
سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،تصریح کرد:بودجه سال 95 کل کشور و برنامه ششم به طورکامل با تاسی ازسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
29213

 

کد N1056965