برگزاری اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در سازمان ملل

سیاسی

مجمع عمومي سازمان ملل در روز هاي پاياني ماه جاري 25-24 آذر ماه برابر با 16-15 دسامبر اجلاس سران جامعه اطلاعاتي را برگزار مي کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراين اجلاس دستاوردهاي جامعه اطلاعاتي از آغاز به كار رسمي در سال 2005 تا كنون، پيشرفت ها، چالش ها و اقدامات آينده مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

اين اجلاس بر مبناي بند 111 اجلاس تونس در سال 2005 و قطعنامه شماره 252/60 مجمع عمومي سازمان ملل كه در آن از مجمع خواسته شده بود كه در سال 2015 دستاوردهاي جامعه اطلاعاتي را مورد بررسي قرار دهد برگزار خواهد شد.

واژه جامعه اطلاعاتي توسط برخي از نظريه پردازان مانند وبستر و يا كاستلز بكار رفته است ولي آغاز بكار رسمي اين مفهوم به اجلاس اتحاديه جهاني مخابرات در سال 1998 در ميناپوليس بر مي گردد.

در اين اجلاس از دبيركل اتحاديه خواسته شد تا نسبت به برپايي اجلاس سران جامعه اطلاعاتي اقدام كند. نتيجه اين اجلاس برگزاري دو اجلاس بزرگ ژنو در سال 2003 و تونس در سال 2005 بود. اجلاس تونس داراي دو سند به نام هاي سند تعهد تونس و دستور جلسه تونس براي جامعه اطلاعاتي بود و در ضميمه آن 11 خط عمل وجود دارد كه هر كدام از آن خطوط عمل ناظر بر تحقق يكي از اهداف توسعه اي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. اين خطوط عمل عبارتند از:

1-نقش مقامات اعم از دولت ها، جامعه مدني و بخش خصوصي در پيشبرد تكنولوژي هاي ارتباطي و اطلاعاتي 2-زير ساخت اطلاعات و ارتباطاتي 3-دسترسي به اطلاعات و دانش 4- توانمند سازي 5- ايجاد امنيت در اين حوزه 6-آماده سازي محيط 7- كاربردهاي اين تكنولوژي ها 8-تنوع فرهنگي و هويت ، تنوع زباني 9-رسانه ها 10-ابعاد اخلاقي و 11 –همكاري هاي منطقه اي و بين المللي

هر كدام از اين خطوط عمل توسط يكي از اركان سازمان ملل هماهنگ مي گردد به عنوان مثال يونسكو هماهنگ كننده خط عمل شماره 9 يعني رسانه ها است.

در اين اجلاس ها براي تشويق كشورها جوايزي را نيز در نظر گرفته اند و جمهوري اسلامي ايران نيز چندين بار موفق به دريافت اين جوايز شده است براي مثال جمهوري اسلامي ايران در سال 2012 موفق به دريافت جايزه براي اجراي پروژه مناسبي در حوزه تدوين اسناد راهبردي بين الملل گرديد و يا در ماه مي سال جاري جايزه تنديس طلايي براي مشاركت ايران در خط عمل شماره 7 كه مربوط به علم الكترونيكي است به جمهوري اسلامي ايران تعلق گرفت.

  اجلاس ماه جاري مهمترين اجلاس سران جامعه اطلاعاتي پس از اجلاس تونس در سال 2005 است و در اين اجلاس محور هاي اساسي حركت جامعه اطلاعاتي مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت در حاشيه برگزاري اين اجلاس در سازمان ملل متحد جلساتي با  محورهاي گوناگون  شكل خواهد گرفت كه محور برخي از آنها  عبارتند از:

1-تقويت تاثيرگذاري خطوط عمل براي توسعه پايدار2-حكمراني اينترنت3- توانمندسازي زنان در عصر ديجيتال

4-اقتصاد ديجيتال و توسعه پايدار5-مشاركت جهت دسترسي و اتصال به  جامعه اطلاعاتي توسط جوامع در حال توسعه.

در مجموع آنچه كه در اجلاس ماه جاري مورد تصويب قرار مي گيرد يا به صورت تثبيت و تقويت قواعد فعلي خود را نشان خواهد داد و يا قواعد جديدي را وارد ادبيات نظري و صحنه عملياتي جامعه اطلاعاتي خواهد نمود كه در آينده جامعه اطلاعاتي كه جوامع گوناگون به نسبت هاي گوناگون در آن وارد شده اند تاثير بسزايي خواهد گذاشت.

کد N1054405