فیلم/ خیل عظیم زائران حسینی در مسیر کربلای معلی

سیاسی

بین الملل: زائران حسینی از سرتاسر عراق و کشورهای مختلف جهان در حال عزیمت به کربلای معلی برای حضور در مراسم میلیونی اربعین هستند.

فیلم/ خیل عظیم زائران حسینی در مسیر کربلای معلیبین الملل: زائران حسینی از سرتاسر عراق و کشورهای مختلف جهان در حال عزیمت به کربلای معلی برای حضور در مراسم میلیونی اربعین هستند.

کد N1049399