روسیه از اتباع خود خواست تا ترکیه را ترک کنند

روسیه از تمامی شهروندان این کشور که در ترکیه هستند خواست تا این کشور را ترک کنند.

کد N1045015