سنگ پرانی از پشت بام ناتو!

آنچه که به ما مربوط می شود اینکه، حدود خود و ائتلاف مقاومت را از دامنه درگیری های دیگران، صیانت کنیم.

ع.ر. اکبری: اقدام تركيه، در ساقط كردن هواپيماي روسي، قطعا بي پاسخ نخواهد ماند، و بر سياق رفتار روسي، ضربه مقابل ، جدي و بازدارنده از ضربه بعدي تركها، ارزيابي مي شود.
روسيه به سادگي از خودنمايي و بازي شريرانه انكارا ، عبور نخواهد كرد.
از منظر كرملين، "اين بُز از بلنداي بام ناتو است كه جسارت مي كند نسبت به شيري كه اينك بر روي زمين مي غٌرد" .

روسها، اين گستاخي عثماني را كه از پشت بام ناتو ، سنگ مي پراند، حتما در حياط خلوت خود، پاسخ خواهند داد. اما به موقع اَش.
و اين، هر چه باشد، به نفع تركيه نخواهد بود، زيرا هم ناتو و هم اروپا و امريكا، مسايل مهمتري از "قدرت نمايي نسيه" نوعثمانيان دارند.
فقط بايستي مواظب تصاعد درگيري داخلي، به نحوي كه داعش از ان سوء استفاده نكند، باشند.
انچه كه به ما مربوط مي شود اينكه، حدود خود و ائتلاف مقاومت را از دامنه درگيري هاي ديگران، صيانت كنيم.

4949

کد N1044110