در جلسه علنی امروز؛

مجلس مجازات استفاده متقلبانه از مزایای بیمه خودرو را تعیین کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب موادی از لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در حوادث وسایل نقلیه، مجازات استفاده متقلبانه از مزایای بیمه را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت و در بررسی بخش پایانی لایحه «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، مواد ۶۳، ۶۴ و ۶۵ این لایحه را تصویب کردند.

این مواد به مجازات مربوط به اقداماتی از قبیل صحنه سازی های صوری تصادفات و دریافت خسارت از بیمه یا معرفی خود به عنوان راننده مسبب حادثه به صورت خلاف واقع اشاره دارد. بر اساس ماده ۶۳ هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده، علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه ۵ است.

همچنین بر اساس ماده ۶۴ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه ۷ محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد، به مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۶۵ این لایحه نیز تصریح می کند: در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده ۱۶ این قانون (مواردی که بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند)، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

نمایندگان در نهایت مواد ۶۶، ۶۷ و ۶۸ لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کردند که این مواد به تشریفات تدوین آئین نامه های اجرایی این مصوبه در دولت و نسخ قوانین مشابه اشاره دارد.

کد N1041987