عبور اسکورت ویژه پوتین در خیابان‌های تهران

عبور اسکورت ویژه رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در خیابان های تهران را مشاهده می کنید.

عبور اسکورت ویژه پوتین در خیابان‌های تهرانعبور اسکورت ویژه رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در خیابان های تهران را مشاهده می کنید.


دانلود فیلم

52310

کد N1041915