روحانی اینگونه از رییس جمهور ترکمنستان استقبال کرد

کد N1038728