مجلس و صداوسیما، شاکی یا متشاکی؟

انتقاد نماینده ها به صداوسیما از پخش تصاویری که برخی از آنها را در حال چرت زدن نشان می داد، به نحوه انعکاس جلسات کمیسیون برجام و برنامه فتیله کشیده شد و نهایتا هم شکایت متقابل نمایندگان و صداوسیما را در پی داشت.

مجلس و صداوسیما، شاکی یا متشاکی؟انتقاد نماینده ها به صداوسیما از پخش تصاویری که برخی از آنها را در حال چرت زدن نشان می داد، به نحوه انعکاس جلسات کمیسیون برجام و برنامه فتیله کشیده شد و نهایتا هم شکایت متقابل نمایندگان و صداوسیما را در پی داشت.

 

 

تهیه و تدوین: یاسمین محمدی

30624

 

کد N1036890