نماینده ورامین:محافظ موسوی لاری گاز اشک آور زد/عمامه اش را هم خودش برداشت/مردم،خودجوش آمدند

روزنامه اعتماد مصاحبه زیر را با نقوی حسینی نماینده ورامین انجام داده است.

کد N1036709