فیلم/ کنترل کامل ارتش سوریه بر شهر استراتژیک «الحاضر»

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه موفقیت های میدانی خود توانستند کنترل کامل شهر استراتژیک الحاضر را به دست بگیرند.

فیلم/ کنترل کامل ارتش سوریه بر شهر استراتژیک «الحاضر»بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در ادامه موفقیت های میدانی خود توانستند کنترل کامل شهر استراتژیک الحاضر را به دست بگیرند.

کد N1027466