رحیم پور ازغدی:بخی خبرگزاریها و سایت ها هم جهت با رسانه های دشمن هستند

میزان به نقل از حسن رحیم پور ازغدی نوشت: برخی سایت ها و خبرگزاری های داخل هم جهت با رسانه های دشمن هستند.

ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گفت:  یکی از توپخانه های دشمن در داخل شلیک می شود.

خبر در حال تکمیل است.

 

1717

کد N1027192