رئیس جمهور از غرفه کدام رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد؟

کد N1021459