ارزشهای چهارگانه؛ راهی برای التیام زخم کهنه فقر در «می سی سی پی»

سیاسی

«اریک توماس وبر» در کتاب سال ۲۰۱۵ خود با عنوان «اتحاد می‌سی‌سی‌پی: دموکراسی و رهبری در جنوب» حل مشکلات فقر و آموزش در این منطقه را به لزوم پایان طبقه بندی و سلسله مراتب در میان شهروندان منوط دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر «اریک توماس وبر» مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا، رئیس کمیته سیاست عمومی این انجمن و استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه «می‌سی‌سی‌پی» آمریکا است. کتاب «رالز، دیوئی و سازه‌انگاری» و «رهبری و دموکراسی» از جمله آثار وی به شمار می روند.

آخرین اثر این استاد دانشگاه در سال ۲۰۱۵ با عنوان «اتحاد می‌سی‌سی‌پی: دموکراسی و رهبری در جنوب» به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب با استفاده از تئوری جدید و فلسفی رهبری دموکراتیک در برابر چالش های می سی سی پی توانسته است نظر برخی کارشناسان این حوزه را به خود جلب کند.

این اثر به بررسی دردسرهای موجود در فرایند بررسی مشکلات ناشی از فقر بدون اینکه مسائل مرتبط با آموزش در ابتدا حل و فصل شده باشد، پرداخته است. به عقیده وی، چالش های مذکور را تنها زمانی می توان از بین برد که ریشه های مشترک آن ها شناسایی شده و رهبری دموکراتیک مجازی در مورد آن ها به مورد اجرا گذاشته شود.

از آنجاییکه رویکرد پرداختن به مقوله فقر مدت های مدیدی است ناموفق بوده است، این استاد دانشگاه بر آن شد تا مشکل مورد نظر را به گونه متفاوتی مورد بررسی قرار دهد. چالش های ناشی از عدم کامیابی آموزشی به وضوح مؤید میزان نظام طبقه برخوردار از تحصیل است.

گروه های مشخصی از افراد در مدارسی که با کمبود بودجه و افت آموزشی مواجه هستند، گرفتار می شوند. ایده آل دموکراسی وجود هرگونه طبقه بندی و سلسله مراتب در میان شهروندان را رد کرده و لذا نویسنده این اثر به آزمایش دقیق ایده آل های فوق در می سی پی اذعان کرده است. 

وبر در آخرین کتاب خود به ارائه نظریه هایی مرتبط با رهبری مؤثر به ویژه در حوزه رهبری دموکراتیک و عمومی پرداخته است تا از این رهگذر نشان دهد چگونه چالش های می سی سی پی را می توان از طریق هدایت ارزش های مشترک مورد بررسی قرار داد. 

اثر مذکور نگرش هایی را از چشم انداز کلاسیک تا فلسفی و معاصر مورد توجه قرار داده، در این راه بر چهار ارزش اجتماعی کلیدی تأکید می کند که عبارتند از: بصیرت، شهامت، اعتدال و عدالت. در این چارچوب، وی مشکلات ناکامی در فقر و آموزش در می سی سی پی را آنگونه به شیوه ای نوین مورد بررسی قرار می دهد که در نهایت می توان نتیجه حاصله را در داخل و حتی فرا تر از حوزه روستایی جنوب مورد استفاده و کاربرد قرار داد.

کد N1020399