دست نوشته های دانش آموزان برای رهبر انقلاب؛ از ابراز ارادت به رهبری تا انزجار از آمریکا

کد N1015418